Det Nationella Fotledsregistret
Inrapportering och kvalitetsanalys av fotledsproteser,
fotledsartrodeser och supramalleolära tibiaosteotomier
Länk för direktrapportering: RC Syd
Patienträttigheter

För att utveckla och förbättra vården av patienter med fotledssjukdom vill vi på vår klinik rapportera uppgifter om Dig och Din vård till det nationella kvalitetsregistret Svenska Fotledsregistret.

Du bidrar till en bättre vård!
Genom att vara med i Svenska Fotledsregistret bidrar Du till att förbättra vården av patienter med fotledssjukdom. Uppgifterna används för att jämföra vården mellan olika sjukhus runt om i landet. Resultaten används i vårt förbättringsarbete. Kvalitetsregistret bidrar till ny kunskap om hur vi på bästa vis behandlar och följer upp patienter med fotledssjukdom. Ju fler som deltar i kvalitetsregistret, desto snabbare och säkrare kan vi använda den nya kunskapen.

Uppgifter som registreras
Vi registrerar uppgifter om Ditt personnummer, Dina vårdkontakter med oss, samt uppgifter om diagnos och behandling.

Så hanteras Dina uppgifter
Region Skåne är centralt personuppgiftsansvarig för registret.Vår klinik är personuppgiftsansvarig för hanteringen i samband med att uppgifter om Din vård samlas in och lämnas ut till kvalitetsregistret.

Uppgifter om Dig samlas in från Din patientjournal, från Dig själv och eventuellt från anhöriga eller andra vårdgivare. Dina uppgifter i kvalitetsregistret får bara användas för att utveckla och säkra vårdens kvalitet, framställa statistik, samt för forskning inom hälso- och sjukvården gällande patienter med fotledssjukdom. Uppgifterna får även, efter sekretessprövning eller godkännande av forskningsetisk kommitté, lämnas ut till någon som ska använda uppgifterna för något av ovanstående tre ändamål. Om en uppgift får lämnas ut kan det ske elektroniskt.

Om Du inte vill att vi rapporterar uppgifter om Dig till Svenska Fotledsregistret, vänligen kontakta Gunnel Nilsson, adress se nedan!

Sekretess
Dina uppgifter skyddas av hälso- och sjukvårdssekretessen i Offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär som huvudregel att uppgifter om Dig bara får lämnas ut från Svenska Fotledsregistret om det står klart att varken Du eller någon närstående till Dig lider men om uppgiften lämnas ut.

Säkerhet
Dina uppgifter i Svenska Fotledsregistret skyddas mot obehöriga. Det finns särskilda krav på säkerhetsåtgärder som bland annat innebär att bara den som har behov av Dina uppgifter får ha tillgång till dem, att det kontrolleras att ingen obehörig tagit del av uppgifter, att Dina uppgifter ska skyddas, samt att inloggning för att ta del av uppgifter bara får ske på ett säkert sätt.

Åtkomst
Som inrapporterande vårdgivare har vår klinik direktåtkomst till de uppgifter vi rapporterat till Svenska Fotledsregistret. Ingen annan vårdgivare har direktåtkomst till dessa uppgifter. Som ansvarig för registret kan registerhållaren ta del av uppgifter om Dig, men vid sammanställande av data tas personnumren bort, och all presentation av data sker utan att det går att identifiera enskilda personer.

Gallring
Efter beslut från Arkivmyndigheten i Region Skåne sparas Dina uppgifter tills vidare för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål.

Dina rättigheter
Du har när som helst rätt att få Dina uppgifter utplånade ur Svenska Fotledsregistret. Du har också rätt att få information om vilken åtkomst som har skett till Dina uppgifter. Du har även rätt till skadestånd om personuppgifterna hanterats i strid med personuppgiftslagen eller patientdatalagen. Om personuppgifter har hanterats i strid med personuppgiftslagen har Du även rätt att begära rättelse av uppgifterna. Du har en gång per år, kostnadsfritt, rätt att få veta vilka personuppgifter som Region Skåne har registrerat om Dig (registerutdrag). En sådan ansökan ska vara skriftlig, undertecknad av Dig och inskickad till kontaktpersonen nedan.

Vill Du ha mer information om Svenska Fotledsregistret, eller få information om den åtkomst som skett till Dina uppgifter, kontakta:
Carina Malm
Ortopediska kliniken
Inga Marie Nilsson 22 plan 4
205 02 Malmö

Vill Du ha ett registerutdrag eller att Dina uppgifter utplånas, skicka Din skriftliga begäran till nedanstående adress och uppge därvid vilket register som avses:

Personuppgiftsombudet
Region Skåne
291 89 Kristianstad